fbpx
x
Zarejestruj się i rozpocznij naukę
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Polityki Prywatności i akceptuję jej warunki.

Regulamin korzystania z serwisu szkoleniowego szkolenia.mentzen.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu szkolenia.mentzen.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie kursów i szkoleń w postaci e-learningu.

Serwis prowadzony jest przez Sławomir Mentzen, ul. Grudziądzka 110-114/301, 87-100 Toruń NIP: 8792536699 REGON: 340848959

Możesz skontaktować się z Usługodawcą wysyłając e-mail na adres: szkolenia@mentzen.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2020r;
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. szkolenia.mentzen.pl jest platformą z kursami i szkoleniami w formie e-learningu;
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 2. Usługodawca/Autor – Sławomir Mentzen, ul. Grudziądzka 110-114/301, 87-100 Toruń NIP: 8792536699 REGON: 340848959;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkt za pomocą serwisu;
 4.  Serwis – platforma e-learningowa znajdująca się pod adresem szkolenia.mentzen.pl
 5. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana w chwili zakupu kursu lub szkolenia i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu;
 6. Materiały – płatne kursy zawierające nagrania będący podstawowym składnikiem Produktu. Materiały po zawarciu umowy zakupu dostępu do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy
 7. Konto (Profil) – przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie dostępu do materiałów i innych ustawień;
 8. Formularz Zamówienia – przestrzeń w serwisie oznaczona ikoną koszyka;
 9. E-learning – szkolenia przy użyciu technologii informatycznej;
 10. Podcast – forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail;
 2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem;
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika;
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, likwidacji konta w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie serwisu drogą korespondencji e-mail.

IV. Usługi

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące usługi na rzecz użytkowników:
  1. Utworzenie i prowadzenie Konta;
  2. Umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na kursy i szkolenia online przez Formularz Zamówienia;
  3. Umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania zakupionych przez niego Materiałów szkoleniowych;
  4. Umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne)

V. Konto użytkownika

 1. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza;
 3. Wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji „Usuń konto”
 4. Użytkownik posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto. Likwidacja konta jest równoznaczna z usunięciem z Serwisu wszystkich plików, treści oraz danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych;
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich;
 7. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych;
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta;

VI. Certyfikat

 1. Użytkownicy otrzymują automatycznie wygenerowany imienny Certyfikat po wykupieniu szkolenia;
 2. Certyfikat jest dostępny do pobrania na Koncie Użytkownika;
 3. Certyfikat zawiera dane podane przez Użytkownika w Formularzu;
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich;

VII. Materiały, szkolenia, kursy e-learningowe

 1. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych szkoleń cyfrowych na Platformie przez czas utrzymywania Platformy korzysta z Formularza Zamówienia;
 2. Złożenie Zamówienia na poszczególne kursy i szkolenia płatne następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Zapłać teraz”;
 3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Numeru telefonu, Adresu do faktury;
 4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na dostęp do Materiału płatnego (treści cyfrowych) albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem;
 5. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do treści cyfrowych powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień;
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia;
 7. Usługodawca może anulować Zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności;
 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do odtwarzania wybranego Materiału płatnego na Platformie wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie dla osoby kupującej, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania;

VIII. Wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy przy pomocy zawarcia umowy dostępu do pojedynczych treści cyfrowych – Materiałów płatnych przy pomocy Formularza Zamówień będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy przed zawarciem poszczególnych z ww. umów;
 2. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych;
 3. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
 4. Realizacja płatności następuje w ciągu kilku minut;
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji;
 6. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry;
 7. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.

XIX. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie Materiały, grafiki, nagrania, prezentacje multimedialne, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy;
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie nagrywać i nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem;
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.
 5. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.

X. Obsługa platformy, reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: szkolenia@mentzen.pl
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową.

XI. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres e-mail Usługodawcy;
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 4. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę;
 5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni drogą e-mailową;
 6. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
 7. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sławomir Mentzen, ul. Grudziądzka 110-114/301, 87-100 Toruń. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@mentzen.pl
 2. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
  2. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
  3. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
  5. W celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)
 3.  Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  1. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  2. instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
  3. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
  4. kurierzy,
  5. firma świadcząca usługi informatyczne oraz hostingowe,
  6. dostawca platformy szkoleniowej w przypadku wykupienia kursu online,
  7. dostawca płatności internetowych w przypadku wykupienia kursu online,
  8. właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO Użytkownikowi:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  6. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  7. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 7. Podanie przez danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
  w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
  2. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
  3. Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
  4. Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
  5. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogę korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
 4. Kwestie sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.