REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania platformy szkoleniowej pod adresem: https://szkolenia.mentzen.pl/ (zwanej dalej „Platformą”) oraz rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Platformy.
 2. Podmiotem prowadzącym Platformę i zamieszczającym na niej treści jest Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001071605, kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości, posiadająca NIP: 9562371350, REGON: 520201262, e-mail: szkolenia@mentzen.pl (zwana dalej „Kancelarią”).
 3. Kancelaria świadczy za pośrednictwem Platformy usługi drogą elektroniczną w postaci zapewnienia dostępu do Platformy i treści na niej publikowanych (szkoleń podatkowych i materiałów edukacyjnych).
 4. Korzystanie z usług wskazanych w pkt 3 jest nieodpłatne, chyba że odpłatność została wyraźnie określona na stronie danego szkolenia.
 5. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą rejestracji konta użytkownika na Platformie, podczas której następuje akceptacja Regulaminu.
 6. Użytkownik Platformy ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania dostępu do Platformy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy możliwe wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: szkolenia@mentzen.pl. W celu odstąpienia od umowy możliwe jest skorzystanie ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 7. Użytkownik Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowanie na Platformie lub w serwisie YouTube (w szczególności w sekcji komentarzy). Użytkownik nie może publikować jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Treści takie będą usuwane przez Kancelarię.
 8. Dostęp do szkoleń zapewniany jest przez zewnętrzną platformę YouTube działającą pod adresem: https://www.youtube.com/
 9. Szkolenia prowadzone są w czasie rzeczywistym, z możliwością późniejszego ich odtwarzania na YouTube. Udział w szkoleniu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu użytkownika na Platformie za pomocą konta użytkownika.
 10. W trakcie szkolenia użytkownicy mogą zadawać pytania osobom prowadzącym za pośrednictwem funkcjonalności komentarzy w ramach transmisji „LIVE” na serwisie YouTube. Kancelaria nie gwarantuje jednak odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie.
 11. Materiały szkoleniowe (w szczególności prezentacje) będą udostępniane na Platformie najpóźniej 1 dzień roboczy po przeprowadzeniu dotyczącego tych materiałów szkolenia. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania tych materiałów w pliku uniemożliwiającym edycję (w szczególności PDF).
 12. Szkolenia i inne materiały (w szczególności prezentacje) umieszczone na Platformie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Szkolenia nie stanowią porady prawnej lub podatkowej, ani jakiejkolwiek innej usługi doradczej. Wszelkie czynności prawne i faktyczne dokonane przez użytkownika w wyniku zapoznania się z treściami umieszczonymi na Platformie obciążają wyłącznie użytkownika. Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek skutki czynności dokonanych przez użytkownika w wyniku zapoznania się z treścią materiałów i szkoleń.
 13. Kancelaria nie gwarantuje uwzględnienia informacji zawartych w materiałach i szkoleniach przez żadne organy państwowe lub sądy.
 14. Prawa autorskie i prawa pokrewne do szkoleń i innych materiałów (w szczególności prezentacji) umieszczonych na Platformie przysługują wyłącznie Kancelarii. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystanie z tych praw autorskich w żaden sposób. Użytkownik jest jedynie uprawniony do korzystania z udostępnionych mu egzemplarzy utworu we własnym zakresie. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania szkoleń i materiałów.
 15. Korzystanie z usług wymaga od użytkownika:
  1. posiadanie urządzenia oraz oprogramowania, pozwalających na przeglądanie stron WWW,
  2. posiadania dostępu do Internetu,
  3. poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej,
  4. posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta mailowego,
  5. przekazania informacji, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Kancelarię usług,
  6. posiadania konta użytkownika na Platformie,
  7. poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, PPTX, XLSM, DOC i DOCX,
  8. poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odtwarzanie filmów na platformie YouTube,
  9. włączonej obsługi plików Cookie niezbędnych do korzystania z Platformy oraz obsługi JavaScript.
 16. Kancelaria nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Kancelarię wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika. Ponadto Kancelaria nie odpowiada za żadne problemy związane z korzystaniem przez użytkownika z platformy YouTube.
 17. Reklamacje należy składać na adres: szkolenia@mentzen.pl Reklamacje będę rozpoznawane przez Kancelarię w terminie 30 dni od ich złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego wniesiono reklamację.
 18. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu dokonana po rejestracji konta użytkownika na Platformie, która zmniejsza prawa lub zwiększa obowiązku użytkownika, wymaga akceptacji użytkownika. W przypadku braku takiej akceptacji umowa wygasa, a użytkownik traci prawo do korzystania z Platformy.
Kancelaria Mentzen 2022 by AppWorks